org.kuali.rice.core.api.impex.xml
Interfaces 
XmlDoc
XmlDocCollection
XmlExporterService
XmlIngesterService
Classes 
CompositeXmlDocCollection
DirectoryXmlDocCollection
FileXmlDoc
FileXmlDocCollection
StreamXmlDoc
XmlConstants
ZipXmlDocCollection
Exceptions 
XmlIngestionException